Τ.Σ.Α.Υ. - Ελεγκτες ιατροί

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι γιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  που ασκουν ελεγκτίκο έργο θα ελέγχουν τα  απαραίτητα παραστατατικά των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. σύμφωνα με τον κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Διαβάστε εδώ σχετικά.